Chi tiết

Hướng dẫn kiểm tra học phí còn nợ đối với sinh viên; tiền ở nội trú, tiền điện nước của người học ở nội trú.

Hướng dẫn kiểm tra học phí còn nợ đối với sinh viên; tiền ở nội trú, tiền điện nước của người học ở nội trú.

Thực hiện thông báo số 189/TB-ĐHSPHN2 ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2 về việc Thu tiền ở và tiền điện nước của người học ở nội trú, xem tại đây.

Để thuận tiện cho người học, minh bạch hóa trong công tác quản lý nguồn thu. Người học theo học tại Trường ĐHSP có thể tra cứu học phí còn nợ; tiền ở nội trú và tiền điện, nước (đối với người học ở nội trú) theo đường dẫn sau:

1. Tiền ở nội trú:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DgtVMVsP_jq29KWvy_0wMKbmRft-dKefKzQQoYOnUs8/edit?usp=sharing

2. Tiền điện, nước:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tY-XiLeqSRk6SltLfHUv7AJ6PcsedGob83bNIrquPlA/edit?usp=sharing

3. Học phí còn nợ:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17A0-5EUf7_BAYVwnK0ETWf20IqWAHr3hLZR9q_aZqtE/edit#gid=1525532285

 

Đính kèm file: Thông báo số 189/TB-ĐHSPHN2

Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Bảo Linh - Chuyên viên P. Tài vụ;

ĐT: 0942.036.887

Email: nguyenbaolinh@hpu2.edu.vn

 

Các thông báo khác
Thông báo hủy lớp học phần (08/20/2020 12:55:54)