THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2017 - 2018

1. Thời khóa biểu các học phần học chung, xem tại đây.

2. Danh sách các học phần chuyên ngành được mở lớp, xem tại đây.

3. Thời gian đăng ký học kỳ phụ:

+ Thời gian bắt đầu: 20h00 ngày 18/6/2018.
+ Thời gian kết thúc: 23h00 ngày 23/6/2018.
 
4. Thời gian học kỳ phụ
 
- Thời gian học: từ ngày 02/7/2018 đến hết ngày 05/8/2018.
- Thời gian thi: từ ngày 06/8/2018 đến hết ngày 12/8/2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
Các thông báo khác