Lịch học bổ sung 10 lớp học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Lịch học học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên (SP101) dành cho sinh viên khóa 43 học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (bổ sung 11 lớp học phần)

 

Ghi chú:

          - NHTN: Nhà học thí nghiệm

          - VNCSP: Viện nghiên cứu Sư phạm

          - Năm học 2018 - 2019: Học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 13/8/2018 (Tuần 1).

- Các lớp từ SP101.K43SP.25_LT đến SP101.K43SP.29_LT và lớp SP101.K43SP.35_LT  học nội dung Kỹ năng tin học từ tuần 1 đến hết tuần 6 tại các phòng thực hành tin học. Từ tuần 7 đến hết tuần 15 học nội dung Kỹ năng thuyết trình và trình bày bảng tại Viện NCSP.

- Các lớp từ SP101.K43SP.30_LT đến SP101.K43SP.34_LT học nội dung Kỹ năng thuyết trình và trình bày bảng từ tuần 1 đến hết tuần 6 tại tại Viện NCSP. Từ tuần 7 đến hết tuần 15 học nội dung Kỹ năng tin học 6 tại các phòng thực hành tin học.

 

STT

Mã lớp học phần

Thời gian học

Địa điểm

Người dạy

Số SV tối đa ở 01 lớp học phần

SV thuộc ngành học đăng ký

KN tin học

KN thuyết trình và trình bày bảng

1         

SP101.K43SP.25_LT

Thứ 4

Tiết 1, 2, 3 ,4

PM 4

NHTN

Phòng 3.2

VNCSP

 

25

 

 

 

 

 

 

 

K43 các ngành

 

 

 

 

 

 

 

2         

SP101.K43SP.26_LT

Thứ 5

Tiết 1, 2, 3 ,4

PM 3

NHTN

Phòng 3.2

VNCSP

 

25

3         

SP101.K43SP.27_LT

Thứ 5

Tiết 1, 2, 3 ,4

PM 4

NHTN

Phòng 3.3

VNCSP

 

25

4         

SP101.K43SP.28_LT

Thứ 5

Tiết 5, 6, 7, 8

PM 4

NHTN

Phòng 3.2

VNCSP

 

25

5         

SP101.K43SP.29_LT

Thứ 6

Tiết 1, 2, 3, 4

PM 4

NHTN

Phòng 3.3

VNCSP

 

25

6         

SP101.K43SP.30_LT

Thứ 4

Tiết 1, 2, 3 ,4

PM 4

NHTN

Phòng 3.2

VNCSP

 

25

7         

SP101.K43SP.31_LT

Thứ 5

Tiết 1, 2, 3 ,4

PM 3

NHTN

Phòng 3.2

VNCSP

 

25

8         

SP101.K43SP.32_LT

Thứ 5

Tiết 1, 2, 3 ,4

PM 4

NHTN

Phòng 3.3

VNCSP

 

25

9         

SP101.K43SP.33_LT

Thứ 5

Tiết 5, 6, 7, 8

PM 4

NHTN

Phòng 3.2

VNCSP

 

25

10    

SP101.K43SP.34_LT

Thứ 6

Tiết 1, 2, 3, 4

PM 4

NHTN

Phòng 3.3

VNCSP

 

25

11 SP101.K43SP.35_LT

Thứ 6

Tiết 1, 2, 3, 4

PM

NHTN

Phòng 3.2

VNCSP

  25
 
 

 

Các thông báo khác