Lịch học học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên dành cho sinh viên Khóa 42 học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

 

Ghi chú:

          NHTN: Nhà học thí nghiệm

          VNCSP: Viện nghiên cứu Sư phạm

STT

Mã lớp học phần

Thời gian học

Địa điểm

Người dạy

Số SV tối đa ở 01 lớp tín chỉ

SV thuộc ngành học đăng ký

KN tin học

KN thuyết trình và trình bày bảng

1         

SP101.K42SP.1_LT

Thứ 2

Tiết 1,2,3,4

PM 1

NHTN

Phòng 1.1

VNCSP

 

25

 

 

 

 

 

 

 

K42 ngành sư phạm các Khoa Toán, Vật lý, Hóa học, Công nghệ thông tin, Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục thể chất

 

 

 

 

 

 

 

2         

SP101.K42SP.2_LT

Thứ 2

Tiết 1,2,3,4

PM 2

NHTN

Phòng 2.9

VNCSP

 

25

3         

SP101.K42SP.3_LT

Thứ 2

Tiết 1,2,3,4

PM 3

NHTN

Phòng 3.2

VNCSP

 

25

4         

SP101.K42SP.4_LT

Thứ 2

Tiết 5,6,7,8

PM 1

NHTN

Phòng 1.1

VNCSP

 

25

5         

SP101.K42SP.5_LT

Thứ 2

Tiết 5,6,7,8

PM 2

NHTN

Phòng 2.9

VNCSP

 

25

6         

SP101.K42SP.6_LT

Thứ 2

Tiết 5,6,7,8

PM 3

NHTN

Phòng 3.2

VNCSP

 

25

7         

SP101.K42SP.7_LT

Thứ 3

Tiết 1,2,3,4

PM 1

NHTN

Phòng 1.1

VNCSP

 

25

8         

SP101.K42SP.8_LT

Thứ 3

Tiết 1,2,3,4

PM 2

NHTN

Phòng 2.9

VNCSP

 

25

9         

SP101.K42SP.9_LT

Thứ 3

Tiết 1,2,3,4

PM 3

NHTN

Phòng 3.2

VNCSP

 

25

10    

SP101.K42SP.10_LT

Thứ 3

Tiết 5,6,7,8

PM 1

NHTN

Phòng 1.1

VNCSP

 

25

 

 

 

 

 

 

 

K42 ngành sư phạm các Khoa Toán, Vật lý, Hóa học, Công nghệ thông tin, Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục thể chất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11    

SP101.K42SP.11_LT

Thứ 3

Tiết 5,6,7,8

PM 2

NHTN

Phòng 2.9

VNCSP

 

25

12    

SP101.K42SP.12_LT

Thứ 3

Tiết 5,6,7,8

PM 3

NHTN

Phòng 3.2

VNCSP

 

25

13    

SP101.K42SP.13_LT

Thứ 3

Tiết 9,10,11,12

PM 1

NHTN

Phòng 1.1

VNCSP

 

25

14    

SP101.K42SP.14_LT

Thứ 4

Tiết 1,2,3,4

PM 2

NHTN

Phòng 2.9

VNCSP

 

25

15    

SP101.K42SP.15_LT

Thứ 4

Tiết 1,2,3,4

PM 3

NHTN

Phòng 3.2

VNCSP

 

25

16    

SP101.K42SP.16_LT

Thứ 4

Tiết 1,2,3,4

PM 1

NHTN

Phòng 1.1

VNCSP

 

25

17    

SP101.K42SP.17_LT

Thứ 4

Tiết 5,6,7,8

PM 2

NHTN

Phòng 2.9

VNCSP

 

25

 
 
 
Lịch đăng ký đợt 2: Từ ngày 01/8 đến 28/8/2017
 
 
 
Các thông báo khác