Chi tiết

Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần học phần Đọc - Viết 1

Thông tin điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2022 - 2023

1. Tên học phần: Đọc - Viết 1

2. Khóa học: K48

3. Lịch thi cũ: Ca 1, ngày 09/02/2023

4. Lịch thi mới: Ca 2, ngày 09/02/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các thông báo khác
Đơn đăng ký học ngành 2 (08/24/2020 20:55:47)