Chi tiết

Danh sách phòng thi tiếng Anh đầu vào khóa 48

1. Danh sách phòng thi, xem tại đây.

2. Thời gian thi

- Ca 1: 7h30

- Ca 2: 8h50

- Ca 3: 10h10

Lưu ý: Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.

 

 

 

 

 

 

 

Các thông báo khác
Thông báo hủy lớp học phần (08/20/2020 12:55:54)