Chi tiết

Danh sách các lớp học phần bị hủy lớp ở học kỳ 1 năm học 2022 - 2023

1. Chi tiết xem tại đây.

2. Sinh viên đăng ký học tại các lớp đã bị hủy, được điều chỉnh sang các lớp tín chỉ khác có lịch học phù hợp. Sinh viên kiểm tra lịch học đã điều chỉnh trên Cổng thông tin tín chỉ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Các thông báo khác