Chi tiết

Thông tin liên hệ Phòng Đào tạo

 

TT Họ và tên Công việc phụ trách
1

Đinh Thị Hằng Nga

Điện thoại: 0919 715 151

Email: dinhthihangnga@hpu2.edu.vn

- Quản lý, cấp phát văn bằng, bảng điểm bậc SĐH.

- Xác nhận, xác minh thông tin tốt nghiệp, thông tin văn bằng, chứng chỉ bậc SĐH.

- Đăng ký học phần, hủy học phần bậc SĐH.

- Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi và công nhận điểm.

2

Phùng Thị Vân Anh

Điện thoại: 0979 126 866

Email: phungthivananh@hpu2.edu.vn

- Quản lý, cấp phát văn bằng, bảng điểm bậc SĐH.

- Đăng ký học phần, hủy học phần bậc SĐH.

- Xác nhận, xác minh thông tin tốt nghiệp, thông tin văn bằng, chứng chỉ bậc SĐH.

- Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi và công nhận điểm.

3

Lý Thị Mai Phương

Điện thoại: 0945 083 776

Email: lythimaiphuong@hpu2.edu.vn

- Quản lý, cấp phát văn bằng đại học chính quy, VLVH.

- Xác nhận, xác minh thông tin tốt nghiệp, thông tin văn bằng, chứng chỉ.
4

Nguyễn Thị Thu Hằng

Điện thoại: 0982 236 861

Email: nguyenthithuhang@hpu2.edu.vn

- Quản lý các học phần Tâm lý, Giáo dục.

- Học ngành 2, văn bằng 2.

5

Trịnh Ngọc Trúc

Điện thoại: 0917 657 268

Email: trinhngoctruc@hpu2.edu.vn

- Thực tập sư phạm, thực tập chuyên ngành.

6

Hoàng Tiến Quang

Điện thoại: 0869 860 299 – 0915 589 363

Email: hoangtienquang@hpu2.edu.vn

- Bảng điểm tốt nghiệp, phụ lục văn bằng.

- Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi và công nhận điểm.

- Tiếp nhận hồ sơ công nhận đạt chuẩn đầu ra.

7

Nguyễn Văn Lượng

Điện thoại: 0987 815 938

Email: nguyenvanluong@hpu2.edu.vn

- Đăng ký học phần, hủy học phần.

- Cấp bảng điểm học kỳ, năm học, học tập toàn khóa.

- Cấp xác nhận tốt nghiệp tạm thời.

8

Nguyễn Quốc Toản

Điện thoại: 0916 010 217

Email: nguyenquoctoan@hpu2.edu.vn

- Cấp bảng điểm, xác nhận VLVH

 

Các thông báo khác