Chi tiết

Danh sách thi đánh giá năng lực ngoại ngữ ngày 15/01/2022 và 16/01/2022

I. Quy định đánh giá năng lực ngoại ngữ trực tuyến, xem tại đây.

II. Tài liệu hướng dẫn dành cho sinh viên, xem tại đây.

III.Tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ ngày 15/01/2022

1. Danh sách phòng thi tiếng Anh bậc 2 (Buổi sáng), xem tại đây.

2. Danh sách phòng thi tiếng Anh bậc 2 (Buổi chiều), xem tại đây.

3. Danh sách phòng thi tiếng Trung HSK2, xem tại đây.

4. Thời gian biểu thi tiếng Anh bậc 2, xem tại đây.

5. Thời gian biểu thi tiếng Trung HSK2, xem tại đây.

IV.Tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ ngày 16/01/2022

1. Danh sách phòng thi tiếng Anh bậc 3-5, xem tại đây.

2. Danh sách phòng thi tiếng Trung HSK5, xem tại đây.

3. Thời gian biểu thi tiếng Anh bậc 3-5, xem tại đây.

4. Thời gian biểu thi tiếng Trung HSK5, xem tại đây.

 

 

 

 

 

Các thông báo khác