Chi tiết

Thông báo mở lớp Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên và thời gian đăng ký bổ sung

1. Căn cứ vào nhu cầu thực tế của sinh viên, Nhà trường bổ sung 04 lớp học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, xem tài đây.

2. Thời gian thực hiện đăng ký từ 21h00 ngày 23/12/2021 đến 08h00 ngày 24/12/2021.

 

 

 

 

Các thông báo khác